Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Wykłady Otwarte

PTPP organizuje wykłady otwarte dla terapeutów i psychologów, którzy są zainteresowani teorią i praktyką psychoanalityczną. Autorami referatów są psychoterapeuci psychoanalityczni i psychoanalitycy. Po wykładzie odbywa się dyskusja.

Przygotowywana jest również propozycja wykładów na tematy dotyczące sztuki, literatury, filmu oraz zagadnień społecznych widzianych z perspektywy psychoanalitycznej, skierowana do wszystkich zainteresowanych psychoanalitycznym myśleniem.

Organizacja wykładów otwartych:

Beata Drychta  zarzad@ptpp.pl


 • AKTUALNOŚCIOpen or Close

  Platforma ZOOM – godz. 20.15-21.45

  „Depresja. Podłoże powstawania choroby w ujęciu psychoanalitycznym i neuropsychoanalitycznym”

  Wykład poprowadzi Anna Stęplewska-Południak

  Wykład jest rozwinięciem Wykładu wygłoszonym w 2020 r. na Naukowej konferencji Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu „Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”. Zawiera przegląd teorii dot. tej choroby i bada wczesne przyczyny powstawania depresji.

  „…Z. Freud zdefiniował depresję jako reakcje na utratę rzeczywistego lub
  wyobrażonego obiektu: „[…] ukochanej osoby czy też zajmującej jej miejsce
  abstrakcji w rodzaju ojczyzny, wolności, ideału itd.”
  Depresja w tym ujęciu jest reakcją na utratę obiektu wewnętrznego. Obiekt
  wewnętrzny jest wewnątrzpsychiczną reprezentacją ważnej osoby zewnętrznej,
  wewnętrznym wyobrażeniem tej postaci (matki, ojca, wczesnego opiekuna).
  Pojęcie to jest kompozycją wyobrażonych cech tej postaci: fizycznych,
  intelektualnych i emocjonalnych. Jest to konstrukt, który został powołany przez
  człowieka i składa się z własnych fantazji na temat ważnej osoby oraz nadawanych
  mu subiektywnie cech emocjonalnych.
  Z. Freud podkreśla, że sedno zjawisk depresyjnych wiąże się nie tyle ze stratą, ile z
  tym, jak ją człowiek rejestruje. Nie każda strata wywołuje depresję i nie każda
  osoba, która poniosła – obiektywnie dotkliwą stratę – zapadnie na tę chorobę.
  Wpływ na to mają nieświadome fantazje i świadome myśli, które decydują o tym,
  jakim doświadczeniem będzie ta strata. Decyduje o tym również konstrukcja
  wewnętrzna tych osób, która ukonstytuowała się znacznie wcześniej niż to
  doświadczenie i tworzy podatny grunt do rozwinięcia się albo żałoby po stracie,
  która jest naturalną reakcją na utratę; albo staje się impulsem do rozwinięcia
  pełnoobjawowej depresji….”

  mgr Anna Stęplewska-Południak- certyfikowany psychoterapeuta Polskiego
  Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, terapeuta szkoleniowy.
  Współzałożyciel Kujawsko-Pomorskiego Koła Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
  Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka z 20 letnim doświadczeniem w pracy
  indywidualnej i w placówkach Służby Zdrowia. Zajmuje się problematyką
  bezpłodności, stanami psychosomatyki, traumy.

   

  Wykład odbędzie się na platformie zoom. Informacje o linku do spotkania zostaną wysłane na kilka dni przed wykładem drogą mailową. Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania  imieniem i nazwiskiem.

  Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny. Osoby spoza PTPP – opłata w wysokości 40 zł.

  Zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania płatności prosimy wysyłać na adres: info@ptpp.pl

  Wpłatę wraz z dopiskiem „Wykład otwarty Anny Stęplewskiej-Południak” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazywać na konto PTPP: 08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 do 21.04.2021.

  Dane do faktury, wraz z numerem NIP prosimy przesłać na adres: faktury@ptpp.pl

  W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przez terminem wykładu, opłata nie podlega zwrotowi.

  Termin zapisów upływa 21.04.2021 r.


  14 maja w godzinach 20.15-21.45 odbędzie się wykład Kena Robinsona pt. „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w praktyce klinicznej”. 

   

  Ken Robinson jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i pracuje w Newcastle upon Tyne,

  Pisze i wykłada na temat istoty oddziaływań terapeutycznych, pracy z regresją i traumą. Niedawno ukazała się książka „The Contemporary Freudian Tradition”, którą zredagował wspólnie z Joan Schachter.

  Ken Robinson jest honorowym członkiem PTPP, od lat przyjeżdża do nas z wykładami i seminariami.

   

  Wykład będzie tłumaczony. Przewidujemy, że odbędzie się przez zoom.

  Koszt uczestnictwa to 40 zł, dla członków i kandydatów PTPP udział bezpłatny.

  Osoby spoza PTPP są proszone o wysyłanie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy: info@ptpp.pl do 10 maja. Dane do faktur prosimy wysyłać na adres mailowy: faktury@ptpp.pl . Wpłaty prosimy dokonać na konto PTPP:  08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 z dopiskiem: wykład Kena Robinsona 2021.

  Członkowie PTPP nie muszą się rejestrować. Link do wykładu zostanie rozesłany do wszystkich na parę dni przed wykładem.

   

  Oto zapowiedź wykładu w dwóch wersjach językowych: 

  Ken Robinson: “Psychoanalysis and all that jazz: the rhythm of interventions in clinical work”

  Recent research in developmental psychology into the interaction of mothers and infants has found parallels with jazz improvisation.  Infants enter the world already alert to sound and rhythm and prepared for proto-conversations characterized by musical features such as rhythm, pitch and a dance-like use of gesture and facial expression.  If all goes well enough, in these “conversations” they experience sympathetic rhythmic activity with their carers, which  carries over into later life.  Jazz improvisation is one example.  This paper will be concerned with the unique rhythm that each patient brings to analysis and the analyst’s improvisatory response, drawing on the concepts of tact, timing and empathy.  With clinical examples, it will focus especially on those patients who have suffered early deprivation and might have to discover a sympathetic rhythm for the first time,  and on those whose early rhythm has been disrupted, by, for example, trauma or emigration or simply by difficulties at a later developmental stage.   It will also suggest some links with the impact of the Covid pandemic.

   

  Ken Robinson: „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w pracy klinicznej”

  Najnowsze badania z psychologii rozwojowej dotyczące interakcji matek i niemowląt wykazały podobieństwa do interakcji zachodzącej między improwizującymi muzykami jazzowymi. Niemowlęta wkraczają w świat już wyczulone na dźwięk i rytm i przygotowane do proto-rozmów charakteryzujących się takimi cechami muzycznymi jak rytm i wysokość dźwięku a także stanowiących rodzaj tańca dzięki użyciu gestów i wyrazu twarzy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tych „rozmowach” niemowlęta doświadczają współczującej rytmicznej aktywności ze swoimi opiekunami, która przenosi się na późniejsze życie. Można to przyrównać do   improwizacji jazzowej.

  Wystąpienie będzie dotyczyło unikalnego rytmu, jaki każdy pacjent wnosi do analizy, oraz improwizacyjnej reakcji analityka, opierając się na pojęciach taktu, wyczucia czasu i empatii. W materiale klinicznym referat skupia się szczególnie na pacjentach, którzy doświadczyli wczesnej deprywacji i być może będą musieli odkryć współczujący rytm po raz pierwszy, oraz na tych, których wczesny rytm został zakłócony, na przykład przez uraz lub emigrację lub po prostu przez trudności na późniejszym etapie rozwoju. Zarysowane zostaną również pewne powiązania z wpływem pandemii covidu.


  Link do rejestracji na wykłady otwarte Sekcji Par i Rodzin PTPP

  https://psychoanalizapary.pl/wyklady-otwarte/

   

   

  Wykłady otwarte Sekcji Par i Rodzin


Archiwum