Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. kandydatów,
 2. nadzwyczajnych,
 3. zwyczajnych (certyfikowanych)
 4. honorowych,
 5. wspierających.

Ponadto członek zwyczajny w miarę nabywania doświadczenia i po spełnieniu wymagań, określanych przez Radę Towarzystwa, może ubiegać się o uprawnienia Superwizora oraz Terapeuty Szkoleniowego.

 

Członkowie kandydaci

To osoby, które podjęły szkolenie, ale jeszcze nie w pełnym zakresie. Nie mają praw wyborczych w Towarzystwie. Kandydatem może zostać osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne, bądź ewentualnie wyższe studia w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych i uzyskała tytuł magistra lub lekarza. W przypadku innego profilu wykształcenia należy wystąpić z wnioskiem do Rady PTPP
 • rozpoczęła szkolenie teoretyczne, według programu zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa
 • planuje dalszy rozwój w zawodzie terapeuty analitycznego.

 

Członkowie nadzwyczajni

To osoby na różnych etapach pełnego szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Mają prawo głosować w sprawach Towarzystwa, ale nie mogą być wybierani do jego władz.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne, bądź ewentualnie wyższe studia w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych i uzyskała tytuł magistra lub lekarza. W przypadku innego profilu wykształcenia należy wystąpić z wnioskiem do Rady PTPP
 • jest w trakcie szkolenia teoretycznego, według programu zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa lub je ukończyła
 • jest w trakcie własnej szkoleniowej psychoterapii psychoanalitycznej albo psychoanalizy, z częstotliwością minimum trzech sesji w tygodniu, u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego lub ją ukończyła
 • pracuje jako psychoterapeuta psychoanalityczny
 • jest w trakcie szkoleniowej superwizji: odbywającej się przynajmniej raz w tygodniu, dotyczącej procesów pacjentów przyjmowanych dwa razy w tygodniu i więcej, prowadzonej przez superwizora uznanego prze Radę Towarzystwa

 

Członkowie zwyczajni

Posiadają Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego.
Zgodnie ze Statutem, Certyfikat PTPP może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne, bądź ewentualnie wyższe studia w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych i uzyskała tytuł magistra lub lekarza. W przypadku innego profilu wykształcenia należy wystąpić z wnioskiem do Rady PTPP

 • ukończyła szkolenie według programu zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa /por. „Standardy szkoleniowe PTPP”/

 • ma za sobą przynajmniej cztery lata własnej psychoanalizy lub psychoterapii u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego, z częstotliwością minimum trzech sesji w tygodniu
 • otrzymała pozytywne rekomendacje od 2 różnych superwizorów, uznanych przez Radę Towarzystwa, z superwizji zachodzącej z częstotliwością minimum raz w tygodniu 2 przypadków, przyjmowanych 2 lub więcej razy w tygodniu, prowadzonych w psychoterapii psychoanalitycznej, każdy z nich minimum rok (warunek obowiązujący osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 1.09.2017 r.)
 • otrzymała pozytywne rekomendacje od co najmniej 2 superwizorów z terapii co najmniej dwóch pacjentów, w sumie co najmniej 360 sesji. Jeden pacjent odbywa sesje co najmniej dwa razy, a najlepiej trzy razy w tygodniu przez nie mniej niż 240 godzin. (daje to licząc dwie sesje tygodniowo 120 tygodni licząc po 4,5 tygodnia w miesiącu będzie to około 27 miesięcy czyli 2,25 roku czyli dwa lata 4 miesiące) Suma sesji superwizyjnych powinna wynosić nie mniej niż 200. Przynajmniej jeden przypadek powinien być superwizowany przez co najmniej dwa lata z częstotliwością raz w tygodniu. Każda osoba szkoląca się powinna mieć co najmniej dwóch superwizorów. Przypadki użyte do certyfikacji powinny być superwizowane i zaleca się, żeby przynajmniej jeden obejmował fazę kończenia terapii (warunek zgodny z wymogami EFPP, obowiązujący osoby, które rozpoczęły szkolenie po 1.09.2017 r.)
 • wygłosiła referat wprowadzający – prezentację pracy klinicznej z pacjentem – zaakceptowany przez Komisję Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa w tajnym głosowaniu,  odpowiednią większością głosów
 • legitymuje się co najmniej roczną przynależnością do PTPP

Członkostwo Zwyczajne Rada Towarzystwa może także przyznać osobom niespełniającym wszystkich powyższych kryteriów, będącym członkami innych towarzystw psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalitycznych (na przykład kolegom, którzy ukończyli program szkoleniowy inny niż afiliowany przez PTPP) i posiadają Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego.

 

Rada PTPP uchwałą nr 5/2017 określiła następujące kryteria które musi spełnić osoba ubiegająca się o status superwizora i psychoterapeuty szkoleniowego.

Superwizor

Status Superwizora nadaje Rada Towarzystwa osobie, która:

 • jest członkiem zwyczajnym PTPP; przy czym od uzyskania członkostwa zwyczajnego musi minąć co najmniej pięć lat
 • odbyła terapię u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalizę trwającą co najmniej sześć lat
 • ma przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy klinicznej
 • od czasu uzyskania certyfikatu terapeuty stale podnosi swoje kwalifikacje i dba o rozwój zawodowy
 • przedstawi dwie, jednoznacznie popierające rekomendacje z superwizji indywidualnych prowadzonych przez superwizorów uznanych przez PTPP i odbywających się po uzyskaniu członkostwa zwyczajnego ; superwizje mają dotyczyć pracy z pacjentami w settingu 3 razy w tygodniu i trwać przynajmniej 2 lata każda
 • powinien wykazać się pracą na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i środowiska psychoanalitycznego

 

Terapeuta Szkoleniowy

Status Terapeuty Szkoleniowego nadaje Rada Towarzystwa osobie, która:

 • jest członkiem zwyczajnym PTPP; przy czym od uzyskania członkostwa zwyczajnego musi minąć co najmniej pięć lat
 • odbyła terapię u terapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalizę trwającą co najmniej sześć lat
 • posiada co najmniej 10-letnią ciągłość pracy psychoanalitycznej
 • od czasu uzyskania certyfikatu terapeuty stale podnosi swoje kwalifikacje i dba o rozwój psychoanalityczny
 • powinna mieć w swoim doświadczeniu prowadzone przez siebie, trzy (minimum trzyletnie), psychoterapie psychoanalityczne, w settingu co najmniej 3 razy w tygodniu oraz co najmniej jeden zakończony, wieloletni proces psychoterapeutyczny w analogicznym settingu
 • powinna przedstawić dwie rekomendacje z superwizji indywidualnych wydane przez osoby z grona superwizorów PTPP z uprawnieniami terapeuty szkoleniowego lub będące psychoanalitykami, przy czym przynajmniej jedna superwizja powinna trwać minimum trzy lata i odbywać się z częstotliwością 1 raz w tygodniu; rekomendacje powinny dotyczyć pracy zgodnie z wyżej opisanymi wymogami
 • powinna wykazać się pracą na rzecz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i środowiska psychoanalitycznego.

Wniosek rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna.

Osoba ubiegająca się o statusy szkoleniowe (superwizora i terapeuty szkoleniowego) może zostać zaproszona na spotkanie z przedstawicielami Rady celem lepszego poznania osoby aplikującej czy wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do aplikacji.

Status superwizora bądź terapeuty szkoleniowego może uzyskać osoba, która jest psychoanalitykiem bez przedstawienia rekomendacji po wystąpieniu o to do Rady Towarzystwa.

 

Członkowie Honorowi

Członek Honorowy to osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub rozwoju psychoterapii psychoanalitycznej albo psychoanalizy, której taki tytuł nadaje Zarząd za zgodą Rady Towarzystwa.

 

Członek wspierający

Członek wspierający to osoba fizyczna, prawna lub osobowa spółka prawa handlowego, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na cele Towarzystwa lub inną pomoc finansową czy rzeczową. Członków wspierających przyjmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Zarząd za zgodą Rady Towarzystwa.