Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

REGULAMIN SZKOLENIA

 

1. Kwalifikacja. Kandydaci przystępujący do szkolenia powinni posiadać wykształcenie wyższe, doświadczenie kliniczne pracy terapeutycznej w różnych ramach, włącznie z pracą w instytucjach opieki zdrowotnej i powinni być zaznajomieni z szerokim spektrum zaburzeń psychicznych. Zalecane jest doświadczenie udziału w grupie obserwacji niemowląt.

 2. Nauczyciele. Osoby szkolące powinny rekrutować się z grona superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa i IPA

3. Czas trwania i liczba godzin poszczególnych modułów

szkolenie trwa minimum 4 lata po 10 miesięcy, w sumie minimum 40 miesięcy

suma godzin szkolenia: minimum 1610 godzin  w tym  minimum 590 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności  i metod praktycznych ( 450 godzin teorii oraz 140 godzin seminariów klinicznych), 500 godzin terapii własnej,  w ramach szkolenia 160 godzin superwizji indywidualnej   i 360 godzin stażu klinicznego

4. Program szkolenia

 A) kształcenie teoretyczne oraz umiejętności i metod praktycznych:

 • Główne kierunki w psychoterapii – (moduł klasyczne teorie psychoanalityczne) – 90 godzin
 • Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia (moduł wczesne mechanizmy rozwojowe oraz  seminaria monograficzne) –  40 godzin
 • Teorie psychopatologii i diagnoza nozologiczna (moduł psychopatologia: diagnoza histerii, borderline, narcyzmu, psychopatii, depresji, zaburzeń psychosomatycznych, perwersji, psychoz, zaburzeń  odżywiania) – 50 godzin
 • Diagnoza psychoterapeutyczna i organizacja pracy psychoterapeuty i superwizja pierwszych przypadków (moduł techniki pracy psychoanalitycznej) – 50 godzin,
 • seminaria kliniczne – 140 godzin
 • praca nad tekstem psychoanalitycznym – 200 godzin
 • Wybrane elementy wiedzy medycznej ( z uwzględnieniem DSM 5 oraz ICD11) – 10 godzin
 • Zagadnienia etyczne – 10 godzin

B) Doświadczenie osobiste – minimum 500 godzin własnej psychoterapii

C) Praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją praca kliniczna pod indywidualną superwizją przez cały okres szkolenia- minimum 160 godzin (uwaga: do uzyskania certyfikatu PTPP koniecznych jest w sumie min. 200 godzin superwizyjnych, które można, choć nie trzeba, odbyć w całości w trakcie trwania szkolenia, lub też można uzupełnić brakujące godziny, kontynuując superwizję po zakończeniu szkolenia w trakcie przygotowań do procesu certyfikacji)

D) Staż kliniczny dający możliwość kontaktu z pacjentami z szerokiego spektrum zaburzeń (możliwość zdobywania doświadczenia w zespole w ramach poradni PTPP i pod stałą superwizją) – minimum 360 godzin stażu

Możliwe jest odbywanie superwizji przez telefon oraz psychoterapii własnej w systemie z jedną sesją telefoniczną w tygodniu

5. Końcowa kwalifikacja powinna zawierać napisanie pracy klinicznej na podstawie superwizowanego przypadku. Podmiot szkolący jest zobowiązany wydać „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego”.

6. Szkolenie uzupełniające. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków i nie uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu w normalnym trybie studenci mogą kontynuować szkolenie w trybie tzw. „szkolenia uzupełniającego”. Zgody na udział w szkoleniu uzupełniającym udziela Rada właściwego szkolenia podstawowego, pod warunkiem zaliczenia minimum 2 lat szkolenia w normalnym trybie czyli z zachowaniem warunku tzw. „trój-równoległości” (ciągłości szkolenia teoretycznego, superwizji indywidualnej i terapii własnej). Program szkolenia uzupełniającego obejmuje zaliczenie w ciągu roku 20 godzin dowolnie wybranych seminariów teoretycznych oraz 20 godzin zajęć superwizji grupowej, aż do uzyskania wymaganej 4 letniej ciągłości szkolenia, superwizji indywidualnej i terapii własnej. Zajęcia te muszą być prowadzone przez superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa, ale nie muszą ubiegać się o afiliację. Informacja o rozpoczęciu pracy grupy szkolenia uzupełniającego powinna być przekazana sekretarzowi Rady PTPP a osoby w nim uczestniczące powinny otrzymać od prowadzących potwierdzenie uczestnictwa z zaznaczeniem liczby godzin.

7. Monitorowanie przebiegu szkolenia. Zarząd instytucji szkolących powinien stale monitorować proces studiowania kandydata i jego postępy na podstawie ustnych lub pisemnych sprawozdań od nauczycieli, superwizorów oraz opinii opiekuna merytorycznego kandydata.

8. Afiliacja programów szkoleń podstawowych. Program merytoryczny szkolenia, wymiar superwizji oraz terapii własnej muszą spełniać minimum szkoleniowe jakie Towarzystwo przyjęło za EFPP. Zespół prowadzący takie szkolenie musi utworzyć trzyosobową Radę Szkolenia nadzorującą jego przebieg. Program szkolenia spełniającego powyższe kryteria jest rozpatrywany przez Radę PTPP i jej decyzją może mu zostać przyznana afiliacja.
Realizacja afiliowanego programu podlega bieżącej ocenie Rady (na podstawie przekazywanych co roku raportów), członków Towarzystwa oraz społecznej opinii. W sytuacji gdy program przestaje spełniać wymagane kryteria, Rada może wycofać decyzję o afiliacji.

 

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU TERAPEUTY PTPP

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego, zgodnego z Regulaminem Szkolenia PTPP
 • pozytywne rekomendacje od 2 różnych superwizorów, uznanych przez Radę Towarzystwa, z superwizji zachodzącej z częstotliwością minimum raz w tygodniu 2 przypadków, przyjmowanych 2 lub więcej razy w tygodniu, prowadzonych w psychoterapii psychoanalitycznej, każdy z nich minimum rok (warunek obowiązujący osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 1.09.2017 r.)
 • pozytywne rekomendacje od co najmniej 2 superwizorów z terapii co najmniej dwóch pacjentów, w sumie co najmniej 360 sesji, przy czym każdy z tych dwóch pacjentów powinien odbywać sesje z częstotliwością 2 a najlepiej 3 razy w tygodniu Jeden pacjent odbywa sesje przez nie mniej niż 240 godzin. (daje to licząc dwie sesje tygodniowo 120 tygodni licząc po 4,5 tygodnia w miesiącu będzie to około 27 miesięcy, czyli 2,25 roku, czyli dwa lata 4 miesiące). Suma sesji superwizyjnych powinna wynosić nie mniej niż 200. Przynajmniej jeden przypadek powinien być superwizowany przez co najmniej dwa lata z częstotliwością raz w tygodniu. Każda osoba szkoląca się powinna mieć co najmniej dwóch superwizorów. Przypadki użyte do certyfikacji powinny być superwizowane i zaleca się, żeby przynajmniej jeden obejmował fazę kończenia terapii (warunek zgodny z wymogami EFPP, obowiązujący osoby, które rozpoczęły szkolenie po 1.09.2017 r.)
 • prowadzenie psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym
 • wniesienie opłaty certyfikacyjnej
 • przynależność do Towarzystwa potwierdzona zaświadczeniem o uregulowaniu składek członkowskich
 • referat wprowadzający – prezentacja pracy klinicznej z pacjentem wygłoszony i zaakceptowany przez Komisję Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa

 

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY PSYCHOANALITYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY PTPP

Zgodnie ze Statutem i przyjętymi przez Radę PTPP kryteriami szkolenia dla psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży PTPP może otrzymać osoba która:

 • ma wykształcenie wyższe (jest magistrem psychologii, lekarzem medycyny, ewentualnie ukończyła inne studia wyższe)
 • ukończyła szkolenie według programu szkolenia dla psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą zatwierdzonego przez Radę PTPP zawierającego poniższe kryteria:

Część teoretyczna

Seminaria teoretyczne  300 – 360 h w tym:

 • Teorie psychoanalityczne 63 – 69 h
 • Teorie rozwojowe 63 – 78 h
 • Psychopatologia 81 – 96 h
 • Pojęcia i techniki analityczne 72 – 78h

Część kliniczna

Seminarium kliniczne 120 h

Seminarium z obserwacji niemowląt 60 h

Superwizja – należy poprowadzić trzech pacjentów szkoleniowych, w tym dwóch minimum 2 razy w tygodniu a jednego minimum 1 raz w tygodniu według poniższych zasad:

 • Minimum jeden pacjent przychodzący minimum 2 razy w tygodniu musi być superwizowany przez rok w superwizji indywidualnej raz w tygodniu
 • Drugi pacjent przychodzący minimum 2 razy w tygodniu musi być superwizowany albo indywidualnie raz w tygodniu przez rok albo w małej maksymalnie 4 osobowej grupie superwizyjnej odbywającej się raz tygodniu (2h) przez 2 lata
 • Trzeci pacjent przychodzący minimum 1 raz w tygodniu musi być superwizowany albo indywidualnie przez rok minimum 1 raz na dwa tygodnie albo w małej maksymalnie 4 osobowej grupie odbywającej się raz w tygodniu (2h) przez rok

Pacjenci muszą się wywodzić z dwóch z poniżej wymienionych grup wiekowych:

 • 0 – 6 lat
 • 6-12 lat
 • 12-18 lat

Do ukończenia szkolenia wymagane jest przedstawienie rekomendacji od co najmniej dwóch superwizorów superwizujących prowadzonych w trakcie szkolenia pacjentów szkoleniowych.

 • ma za sobą przynajmniej cztery lata własnej psychoanalizy lub psychoterapii u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego, z częstotliwością minimum trzech sesji w tygodniu
 • wygłosiła referat wprowadzający – prezentację pracy klinicznej z pacjentem – zaakceptowany przez Komisję Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa w tajnym głosowaniu, odpowiednią większością głosów
 • legitymuje się co najmniej roczną przynależnością do PTPP