Dokumenty dotyczące aplikacji na wszystkie statusy proszę przesyłać w jednym mailu na adres Sekretariatu PTPP ( info@ptpp.pl ) z kolejnymi załącznikami, opisanymi od nazwiska np. Nowak-aplikacja, Nowak-podanie, Nowak-rekomendacja1, Nowak- rekomendacja 2 itd.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami można otrzymać od Skarbnika Towarzystwa (info@ptpp.pl ).

Dokumenty kandydata, po wstępnym przyjęciu przez Sekretariat, są następnie przekazywane do rozpatrzenia Komisji Kwalifikacyjnej. Ich odbiór Sekretarz Komisji potwierdza drogą mailową. Potwierdzenie przyjęcia (lub odmowy) aplikacji przez Komisję Kwalifikacyjną kandydat otrzymuje w kolejnym mailu.

W lipcu i sierpniu aplikacje nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące aplikacji   tel. 887 457 777