System szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zgodny jest ze standardami  Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, które z kolei wynikają z tradycji psychoanalitycznej. Podstawowe reguły szkolenia psychoanalitycznego zostały opracowane w 1923 roku przez Maxa Eitingona, współpracownika Zygmunta Freuda, i zatwierdzone podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Psychoanalitycznego, który odbył się w Salzburgu w 1924.

Model szkolenia zakłada, że dla skutecznej nauki zawodu psychoanalityka/psychoterapeuty psychoanalitycznego niezbędne jest spełnienie jednocześnie kilku warunków. Adept szkolenia powinien posiadać osobiste doświadczenie terapii, pracować klinicznie, superwizować pracę kliniczną oraz uczestniczyć w seminariach teoretycznych. Każdy z tych procesów musi zachodzić równolegle, co znajduje odzwierciedlenie w wymogach szkolenia.

Fundamentem i warunkiem koniecznym w procesie szkolenia przyszłego psychoterapeuty psychoanalitycznego jest własna psychoterapia psychoanalityczna. Powinna odbywać się w wymiarze minimum trzech sesji w tygodniu. Są to standardy przyjęte przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Terapia psychoanalityczna jest długotrwałym procesem. Intensywność i czas dają możliwość dogłębnego badania nieświadomości. Umożliwiają tym samym poznanie własnych zasobów, ale także obszarów ograniczeń i konfliktów, które nierozpoznane, mogą mieć wpływ na pracę z pacjentem, czyniąc ją nieskuteczną lub wręcz destruktywną.
Własna terapia umożliwia integrowanie poznawanych teorii psychoanalitycznych z osobistym doświadczeniem z niej płynącym. W konsekwencji pozwala na autentyczne zaangażowanie się w pracę z pacjentem oraz na budowanie rzeczywistej tożsamości terapeuty psychoanalitycznego opartej o uwewnętrznione wartości etyczne.
Szkolenie, które spełnia wymogi równoległości (seminaria teoretyczne, praca kliniczna poddawana superwizji, własna terapia analityczna) daje podstawy pozwalające na pracę z pacjentami we wszystkich podejściach psychoanalitycznych i umożliwia certyfikowanemu terapeucie dalsze samodzielne poszukiwania w obrębie tych podejść.

Wymogiem etycznym psychoterapeuty psychoanalitycznego jest nieustające podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności oraz poddawanie swojej pracy klinicznej społecznemu oglądowi. Postulat ustawicznego szkolenie realizowany jest poprzez udział w superwizji, konferencjach, seminariach i zebraniach klinicznych. Seminaria dla certyfikowanych psychoterapeutów psychoanalitycznych tworzą system szkolenia podyplomowego.

Szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej pozwalające uzyskać certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego, zgodny z wymogami PTPP i EFPP,  jest długie i wymagające. W optymalnym wypadku trwa 4 lata, ale z reguły dłużej. W ramach systemu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzone jest szkolenie psychoterapii dorosłych oraz szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.

Szkolenie uprawniające do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej jest realizowane przez następujące szkoły i ośrodki:

Szkolenie w terapii dorosłych:

Szkolenie Czteroletnie
Szkolenie Uzupełniające
Otwarty Kurs Roczny z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej

Szkolenie w terapii dzieci i młodzieży: