TREŚĆ REFERATU Referat powinien mieć formę artykułu, który mógłby być wygłoszony lub opublikowany. Osoba składająca referat wykazuje się w nim rozumieniem i umiejętnością konceptualizacji procesu terapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej.   Opisywany proces terapii powinien zawierać treści teoretyczne, których egzemplifikacją są treści kliniczne. Referat wprowadzający powinien łączyć tezę teoretyczną z materiałem klinicznym. Proces ten nie powinien trwać krócej niż dwa lata i nie musi być procesem terapii zakończonej. Do referatu należy włączyć zapis jednej bądź dwóch sesji odzwierciedlających opisywany problem.

FORMA REFERATU Objętość pracy to 10 do 12 znormalizowanych stron A – 4 (łącznie z bibliografią oraz zapisem sesji). Przez znormalizowaną stronę rozumiemy: marginesy 2,5; interlinia 1,5; czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12. Referaty, które nie spełnią powyższych wymogów technicznych, nie będą rozpatrywane. Bibliografię proszę przedstawiać zgodnie ze standardami prac naukowych, na przykład:

  • Freud Z. (1905). Bruchstuck einer Histerieanalyse, GW.
  • Klein M. (1952). The origins of transference. W: Klein M. (1975). Envy and gratitude and other works 1946-1963 (s. 48-56). New York: The Free Press a Division of Simon & Schuster.
  • Ojrzyńska M.(2004). O etyce psychoterapeuty. W: Biuletyn członków i kandydatów PTPP, vol.1, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Statut Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (niepublikowany).

PROCEDURA PRZYJMOWANIA REFERATU O dokładnym terminie obrony referatu osoba zainteresowana zostanie poinformowana z wyprzedzeniem. Do przyjmowania referatów wyznaczana jest każdorazowo Komisja Egzaminacyjna (minimum trzy osoby); wszyscy członkowie Komisji – przed spotkaniem z autorem -zapoznają się z referatem. Obrona referatu polega na dyskusji; każdy z członków Komisji ma prawo do zadawania pytań (wynikających z przedstawionej pracy). Po obronie odbywa się dyskusja w gronie członków Komisji, która – w głosowaniu – przyjmuje referat bądź go odrzuca. Decyzja Rady przekazywana jest bezpośrednio po głosowaniu. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani do nie ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących obrony referatu. Referat jest traktowany tak jak materiał superwizyjny i po obronie zostaje usunięty z komputera sekretarza Rady i członków Komisji.

W sytuacji odrzucenia referatu przez Komisję Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa, osoba przystępująca do niego ma prawo uzyskać od Komisji Kwalifikacyjnej pisemne uzasadnienie takiej decyzji. Komisja Kwalifikacyjna sporządza też pisemny protokół z obrony, który zawiera uzasadnienie nieprzyjęcia referatu. Komisja egzaminacyjna sporządza pisemne uzasadnienie swojej decyzji w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia prośby osoby zainteresowanej, skierowanej do Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Rady PTPP.

W sytuacji uchylenia przez Zarząd PTPP uchwały Rady Towarzystwa o nie przyjęciu referatu wprowadzającego, sprawę ponownie rozpatruje Komisja Egzaminacyjna Rady PTPP, w innym składzie, przeprowadzając w terminie 30 dni od daty decyzji Zarządu nowy egzamin certyfikacyjny. Podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.

W przypadku odrzucenia przez Komisję Kwalifikacyjną Rady PTPP referatu wprowadzającego, osoba aplikująca może przystąpić ponownie do egzaminu certyfikującego nie wcześniej niż po roku od daty poprzedniego egzaminu.
W tym czasie zobowiązana jest do kontynuowania superwizji oraz uzupełniającego szkolenia teoretycznego.