Interpretacja musi pozostawić pacjentowi
przestrzeń na to, żeby sam był sobą zaskoczony (…)
i zaczął sam dla siebie zauważać kim jest

Michael Parsons

Zgodnie ze Statutem oraz uchwałą Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej wymagana jest czteroletnia równoległość:

-szkolenia teoretycznego w szkoleniu afiliowanym przez PTPP

-superwizji indywidualnej /raz w tygodniu/, u superwizora PTPP lub psychoanalityka. Możliwe jest odbywanie superwizji przez telefon.

– psychoanalizy lub psychoterapii własnej, u terapeuty z uprawnieniami szkoleniowymi PTPP, trzy razy w tygodniu przez minimum cztery lata. Zaleca się rozpoczęcie indywidualnej psychoterapii przed podjęciem szkolenia i kontynuację po jego ukończeniu. Możliwe jest odbywanie terapii w systemie z jedną sesją telefoniczną w tygodniu.

Uczestnikami szkoleń podstawowych prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej mogą być wyłącznie osoby, które uzyskały status kandydata lub członka nadzwyczajnego Towarzystwa.

 

Certyfikat PTPP może otrzymać osoba, która:

* ma wykształcenie wyższe (jest magistrem psychologii, lekarzem medycyny, ewentualnie ukończyła inne studia wyższe)
* ukończyła szkolenie według programu zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa
* ma za sobą przynajmniej cztery lata własnej psychoanalizy lub psychoterapii u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego, z częstotliwością minimum trzech sesji w tygodniu
* otrzymała dwie rekomendacje od dwóch superwizorów szkoleniowych z superwizji (trwającej każda minimum rok i odbywającej się przynajmniej raz w tygodniu) prowadzonych przez siebie terapii psychoanalitycznych pacjentów przyjmowanych przynajmniej dwa razy w tygodniu
* wygłosiła referat wprowadzający – prezentację pracy klinicznej z pacjentem zaakceptowany, przez Komisję Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa, w tajnym głosowaniu, odpowiednią większością głosów
* pracuje jako psychoterapeuta
* legitymuje się przynależnością do PTPP, potwierdzoną zaświadczeniem o uregulowaniu składek członkowskich
* przyznanie certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP jest równoznaczne z nadaniem statusu członka zwyczajnego PTPP wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.

 

W sytuacjach szczególnych, mimo niespełnienia warunku równoległości (np. braków w zakresie superwizji czy terapii) istnieje możliwość spełnienia kryteriów, umożliwiających ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty PTPP, na drodze „szkolenia uzupełniającego”. Podjęcie szkolenia uzupełniającego jest możliwe po odbyciu minimum 2 lat szkolenia w normalnym trybie, z zachowaniem warunku trójrównoległości. Zgody na szkolenie w tym trybie udziela rada właściwego szkolenia podstawowego. Wymagane jest zachowanie ciągłości szkolenia teoretycznego. Oznacza to konieczność uczestniczenia w ciągu roku w dowolnie wybranych 20 godzinach seminariów teoretycznych oraz w 20 godzinach zajęć superwizji grupowej. Zajęcia te muszą być prowadzone przez superwizorów PTPP lub psychoanalityków PTPa, ale nie muszą ubiegać się o afiliację.Informacja o rozpoczęciu pracy grupy szkolenia uzupełniającego powinna być przekazana sekretarzowi Rady PTPP a osoby w nim uczestniczące powinny otrzymać potwierdzenie uczestnictwa. Rada uchwaliła możliwość zawieszenia szkolenia kandydata, na okres do dwóch lat, z powodu ważnych okoliczności życiowych, zaś w przypadku niespełnienia wymogów związanych z podjęciem terapii szkoleniowej lub superwizji rada jednomyślnie zaleca zawieszenie szkolenia.